I.

Predmet úpravy

1. Predmetom úpravy v týchto všeobecných obchodných podmienkach obchodnej spoločnosti DesigNet, s.r.o. (ďalej len „VOP“) je zakotvenie a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri odplatnom poskytovaní služieb obchodnou spoločnosťou DesigNet, s.r.o. pre druhú zmluvnú stranu (objednávateľa).
2. Tieto VOP majú svoj právny základ v Obchodnom zákonníku. Otázky, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi poskytovateľom a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnych predpisov vydaných na ochranu spotrebiteľa.
3. V právnych vzťahoch, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, je rozhodným právom právny poriadok Slovenskej republiky.
4. Dojednanie v písomnej zmluve, ktorú zmluvné strany medzi sebou uzavrú, vždy má prednosť pred týmito VOP.
5. Tieto VOP sa stávajú súčasťou uzavretej písomnej zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom.

II.
Vymedzenie poskytovateľa služieb

1. Poskytovateľom služieb je obchodná spoločnosť DesigNet, s.r.o. so sídlom Záhradnícka 6237/35, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 539 801, DIČ: 2022742590, IČ DPH:SK 2022742590, bankové spojenie: Tatrabanka a.s., číslo účtu: 2622104946/1100 (ďalej len „poskytovateľ“).
2. Poskytovateľ je oprávneným prevádzkovateľom podnikateľskej činnosti v týchto predmetoch podnikania:
a) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
b) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
c) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
d) Reklamné a marketingové služby
e) Vydavateľská činnosť
f) Počítačové služby
g) Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
h) Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

III.
Vymedzenie poskytovaných služieb

1. Poskytovateľ v rámci svojho podnikania poskytuje tieto služby (ďalej len „poskytované služby“ alebo len „služby“):
a) registrácia doménového mena v národnej doméne „.sk“ u autorizovanej osoby
b) registrácia doménového mena v medzinárodnej doméne „.eu“ u autorizovanej osoby
c) registrácia ostatných a národných a generických domén u autorizovanej osoby
d) vytvorenie webstránky
e) prevádzkovanie webstránky
f) prenájom strojového času virtuálneho servera vrátane prevádzkovania priestoru pre webovú stránku, prevádzkovania schránok elektronickej pošty, prevádzkovania databázových systémov pre webovú stránku
g) prevádzkovanie domény,
h) prenájom virtuálnych serverov
i) doplnkové služby.

IV.
Vymedzenie relevantných pojmov

1. Na účely týchto VOP sa stanovuje tento obsah relevantných pojmov:
a) objednávateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytované služby chce využiť alebo na základe zmluvy využije pre potreby svojho podnikania, pre zárobkové účely, pre vlastnú prezentáciu, na prevádzkovanie eshopu a pod.
b) doména – adresa webstránky a menný názov webstránky, ktorý je registrovaný správcom domény najvyššej úrovne
c) webhosting – prenájom istej veľkosti diskovej kapacity servera nepretržite pripojeného na Internet, ktorý zabezpečuje online prezentáciu webstránky; súčasťou služby webhostingu je spravidla aj služba elektronickej pošty. Tieto služby sa môžu poskytovať i každá samostatne
d) server – počítač trvalo pripojený k Internetu, schopný pracovať v reálnom čase pre viac užívateľov naraz
e) prenájom strojového času – poskytnutie časti výpočtovej kapacity servera na spracovanie dát a zobrazenie výsledkov spracovania na klientskom počítači. Na základe zmluvy je objednávateľovi v danom okamihu poskytnutá len čiastková kapacita počítača v závislosti od využívania daného počítača aj inými zákazníkmi
f) Internet – celosvetová počítačová sieť, ktorá umožňuje komunikáciu medzi viacerými účastníkmi, používanie technických, programových a informačných zdrojov iných výpočtových systémov pripojených do Internetu
g) webstránka – stránka umiestnená na médiu zaradenom v celosvetovej internetovej sieti
h) vytvorenie webstránky – vytvorenie dizajnu stránok, začlenenie základu obsahu (textov, obrázkov, a pod.) dodaného objednávateľom vo forme a kvalite dodanej objednávateľom, vrát. napĺňania všetkých užívateľských dát do použitého systému. Dizajn webstránok je založený na tvorbe HTML, PHP, MySQL a CSS šablóny a na využívaní grafických nástrojov podľa požiadaviek objednávateľa. Tvorba webstránky zahŕňa aj registráciu doménového mena v národnej doméne „.sk“ a/alebo v medzinárodnej doméne „.eu“
i) služba elektronickej pošty – služba spočívajúca v umožnení objednávateľovi vytvoriť určitý počet e-mailových schránok, aliasov, ako aj doménového koša, presmerovanie elektronickej pošty a prístup k elektronickej pošte prostredníctvom web rozhrania, protokolu POP3 alebo IMAP
j) registrácia doménového mena druhej úrovne – služba poskytovateľa spočívajúca vo vykonaní úkonov smerujúcich k získaniu vlastníckeho práva alebo užívateľského práva k doménovému menu pre objednávateľa (registrácia domény v mene a na účet objednávateľa alebo v mene a na účet poskytovateľa s prednostným užívacím právom pre objednávateľa). Vlastníckym právom k doméne sa rozumie oprávnená držba domény podľa príslušných pravidiel a podmienok správcu generickej alebo národnej internetovej domény prvej úrovne
k) prevádzkovanie webstránky – súhrn činností smerujúcich k údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii, aktulizácii a správe webstránky
l) údržba webstránky – činnosť smerujúca k zachovaniu obsahu, vzhľadu a prevádzkových a iných vlastností webstránky
m) oprava webstránky – činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady webstránky, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebenia
n) úprava webstránky – činnosť, ktorou sa najmä menia jej vlastnosti
o) rekonštrukcia webstránky – obnovenie obsahu webstránky v dôsledku jej hardvérového alebo softvérového poškodenia bez ohľadu na dôvod straty alebo poškodenia obsahu webstránky
p) aktualizácia webstránky – nahradzovanie obsahových častí webstránky a jej doplnenie o aktuálne informácie
q) správa webstránky – zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany obsahu webstránky, prístupu k nemu, ďalej zabezpečovanie manipulácie s obsahom webstránky, komplexná starostlivosť o jeho uloženie a ochranu do uplynutia jeho prevádzkovej potreby
r) doplnkové služby
i. správa, údržba a aktualizácia programov na virtuálnom serveri, ktoré sú vo vlastníctve alebo v oprávnenej držbe poskytovateľa, resp. na ktoré poskytovateľ má licenciu
ii. denná archivácia obsahu virtuálneho servera denne od 00:01 hod do 02:00 hod v závislosti od množstva údajov s tým, že obsah virtuálneho servera sa archivuje maximálne 21 kalendárnych dní. Archivačný (zálohovací) server je na inej geografickej pozícii
iii. zabezpečenie bezporuchovej prevádzky virtuálneho servera na ročnej priemernej úrovni 99,98%
iv. uvedenie náhradného virtuálneho servera do prevádzky v prípade technologickej poruchy virtuálneho servera, sprevádzkovanie webových stránok, emailov a údajov, pôvodne uložených na virtuálnom serveri na náhradnom virtuálnom serveri, všetko do 24 hodín od vzniku technologickej poruchy
v. prevádzkovanie priestoru pre webstránku
vi. prevádzkovanie schránky elektronickej pošty
vii. online pomoc
s) prevádzkovanie priestoru pre webstránku – spracovanie dát objednávateľa, v rámci prenájmu strojového času, programovými prostriedkami poskytovateľa v prospech objednávateľa
t) prevádzkovanie schránky elektronickej pošty – spracovanie dát – odovzdávanie textových, obrazových správ, odovzdávanie dátových súborov, v rámci prenájmu strojového času, programovými prostriedkami poskytovateľa v prospech objednávateľa
u) virtuálny server – logicky vymedzený (virtuálny) server prevádzkovaný na fyzickom serveri, na ktorom je zároveň prevádzkovaných viac virtuálnych serverov pre viac objednávateľov
v) odplata poskytovateľa – odplata patriaca poskytovateľovi za poskytnuté služby, uvedená v cenníku poskytovateľa v aktuálnom znení, ku ktorej sa pripočíta zákonom stanovená DPH
w) cenník poskytovateľa – obchodný dokument vydaný poskytovateľom a zverejnený na jeho internetovej stránke ako aktuálny zoznam odplát poskytovateľa, ktorý sa stáva súčasťou tejto zmluvy a ktorý obsahuje odplatu poskytovateľovi za ním poskytované a vykonávané služby
x) výpadok prevádzky virtuálneho servera – prerušenie chodu niektorej zo základných služieb virtuálneho servera, spôsobujúci jeho úplnú nefunkčnosť
y) online pomoc – poskytovateľom zabezpečená technická podpora a pomoc, konzultácia a odstránenie porúch od 07.00 do 22.00 hod. 365 dní v roku.
z) neprijateľný obsah – taký obsah virtuálneho servera, ktorý:
i. je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky
ii. je v rozpore s normami príslušných orgánov Európskej únie, Európskych spoločenstiev, Európskeho hospodárskeho spoločenstva
iii. je v rozpore s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov
iv. je v rozpore s dobrými mravmi
v. je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku
vi. je v rozpore s rozhodnutím súdu alebo príslušného administratívneho orgánu
vii. je poskytovateľom posúdený ako warezová stránka. Warezom sa rozumie nelegálne nadobudnutý alebo ponúkaný softvér alebo dátový súbor obsahujúci dielo chránené právnymi predpismi na ochranu duševného vlastníctva alebo priemyselného vlastníctva (napr. knihy, filmy, hudbu), nelegálne nadobudnuté alebo ponúkané prístupové práva na využitie softvéru, či návody na nelegálne získanie softvéru alebo iných dát
viii. je erotickým alebo pornografickým materiálom
ix. je materiálom nabádajúcim k národnostnej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti, propagujúcim fašizmus, komunizmus alebo iné podobné ideológie
x. je download serverom
xi. je chat serverom
xii. je serverom zameriavajúcim sa na šírenie nevyžiadanej pošty (tzv. spamu)
xiii. je serverom obsahujúcim nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi, mkv)
xiv. je serverom porušujúcim autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva
xv. svojim obsahom poškodzuje poskytovateľa.

V.
Predzmluvné vzťahy

1. Predzmluvné vzťahy medzi budúcimi zmluvnými partnermi predstavuje štádium rokovaní o uzavrieť sa majúcej obchodnej zmluve, pričom k jej uzavretiu nemusí dôjsť.
2. V rámci predzmluvných vzťahov sú budúce zmluvné strany povinné navzájom si poskytovať informácie, ktoré sú potrebné pre
a) uzavretie zmluvy a určenie zmluvných strán
b) vymedzenie záväzku jednej alebo druhej budúcej zmluvnej strany
c) správne spracovanie písomnej objednávky
d) vypracovanie cenovej ponuky
e) správne nadviazanie a udržanie kontaktov (kontaktné údaje, vrát. telefonického mobilného kontaktu a emailovej adresy určených pre komunikáciu budúcich zmluvných strán, a to aj pre čas realizácie zmluvy)
f) určenie kontaktnej osoby u jednej alebo druhej budúcej zmluvnej strany, ktorá bude príslušná komunikovať vo veciach realizácie zmluvy.
3. Budúce zmluvné strany sú povinné zachovať dôvernosť všetkých navzájom poskytnutých informácií a materiálov. Ak nedôjde k uzavretiu zmluvy, budúca zmluvná strana, ktorej sa poskytli materiály, je povinná ich vrátiť druhej zmluvnej strane. Strana, ktorej sa tieto informácie a materiály poskytli, nesmie prezradiť ich tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, a to bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu zmluvy, alebo nie.
4. Poskytovateľ je viazaný svojou cenovou ponukou do uplynutia lehoty splatnosti preddavkovej faktúry, pokiaľ medzi budúcimi zmluvnými stranami nie je dojednané inak.

VI.
Vznik a zánik zmluvy

1. Zmluvné strany na základe týchto VOP vstupujú do právnych vzťahov, ktoré sa týkajú poskytovaných služieb, vymedzených v čl. III. týchto VOP poskytovateľom uvedeným v čl. II. týchto VOP, pričom druhou zmluvnou stranou je objednávateľ.
2. Podľa rozsahu poskytovaných služieb medzi zmluvnými stranami vznikne:
a) zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, ak predmetom záväzku poskytovateľa a poskytovanou službou je
i. registrácia doménového mena v národnej doméne „.sk“ u autorizovanej osoby (čl. III. ods. 1/ písm. a/ týchto VOP)
ii. registrácia doménového mena v medzinárodnej doméne „.eu“ u autorizovanej osoby (čl. III. ods. 1/ písm. b/ týchto VOP)
iii. registrácia ostatných a národných a generických domén u autorizovanej osoby (čl. III. ods. 1/ písm. c/ týchto VOP)
iv. vytvorenie webstránky (čl. III. ods. 1/ písm. d/ týchto VOP),
pričom objednávateľ takúto službu využije pre potreby svojho podnikania, svojej prezentácie, pre potreby svojho eshopu a pod.
b) zmluva o vytvorení webstránky a o jej prevádzkovaní uzavretá za primeraného použitia ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, ak predmetom záväzku poskytovateľa a poskytovanou službou je
i. vytvorenie webstránky (čl. III. ods. 1/ písm. d/ týchto VOP) a súčasne
ii. prevádzkovanie webstránky (čl. III. ods. 1/ písm. e/ týchto VOP),
pričom objednávateľ takúto službu využije pre potreby svojho podnikania, svojej prezentácie, pre potreby svojho eshopu a pod.
c) zmluva o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti podľa § 269 ods. 2) Obchodného zákonníka, ak predmetom záväzku poskytovateľa a poskytovanou službou je
i. prenájom strojového času virtuálneho servera vrátane prevádzkovania priestoru pre webovú stránku, prevádzkovania schránok elektronickej pošty, prevádzkovania databázových systémov pre webovú stránku (čl. III. ods. 1/ písm. f/ týchto VOP)
ii. prevádzkovanie domény (čl. III. ods. 1/ písm. g/ týchto VOP)
iii. prenájom virtuálnych serverov (čl. III. ods. 1/ písm. h/ týchto VOP)
iv. doplnkové služby (čl. III. ods. 1/ písm. i/ týchto VOP),
pričom objednávateľ takúto službu požaduje a používa za účelom jej ďalšieho predaja/poskytovania tretím osobám v rámci predmetu svojho podnikania. Objednávateľ v takomto prípade služby ďalej predáva a poskytuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nestáva sa sprostredkovateľom, obchodným zástupcom alebo splnomocnencom poskytovateľa.
3. Zmluva v konkrétnom prípade vznikne:
a) uzavretím písomnej zmluvy príslušného zmluvného typu
b) písomnou akceptáciou cenovej ponuky poskytovateľa
c) písomnou akceptáciou písomnej objednávky objednávateľa poskytovateľom.
4. K zániku platnej a účinnej zmluvy medzi zmluvnými stranami môže dôjsť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) uplynutím dojednanej doby, ak zmluva bola uzavretá na dobu určitú
c) zánikom (smrťou) niektorej zmluvnej strany
d) vykonaním diela, ak ide o jednorazovú zmluvu
e) vstupom niektorej zmluvnej strany do konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku niektorej zmluvnej strany
f) povolením reštrukturalizácie u niektorej zmluvnej strany
g) písomným jednostranným odstúpením jednej zmluvnej strany od tejto zmluvy, doručeným druhej zmluvnej strane, a to v tých prípadoch, v ktorých to umožňuje
i. zákon
ii. tieto VOP
iii. uzavretá písomná zmluva
h) písomnou výpoveďou jednej zmluvnej strany, doručenou druhej zmluvnej strane, a to bez uvedenia dôvodu výpovede. Zmluva zanikne uplynutím výpovednej doby, ktorá je trojmesačná a ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Možnosť výpovede sa týka len zmlúv, ktoré boli uzavreté na dobu neurčitú a ktorých predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť poskytovateľa.
5. Po zániku zmluvy zostávajú nedotknuté a naďalej platia
a) ustanovenia týchto VOP a/alebo zmluvné dojednania
i. o rozhodnom práve
ii. o riešení sporov
iii. o zmluvnej pokute
iv. o sankciách za nesplnenie zmluvného záväzku niektorou zmluvnou stranou
b) záväzok poskytovateľa vyplývajúci z jeho zodpovednosti za vady poskytnutej služby
c) záväzok ktorejkoľvek zmluvnej strany vyplývajúci z jej zodpovednosti za škodu
d) právo poskytovateľa na odmenu v rozsahu zodpovedajúcom poskytnutej službe
e) právo poskytovateľa na odmenu, na ktorú mu vznikol nárok do momentu zániku zmluvy a ktorá nebola objednávateľom splnená
f) právo poskytovateľa na zmluvnú pokutu, na ktorú mu vznikol nárok podľa uzavretej zmluvy do momentu jej zániku.

VII.
Platobné podmienky a následky porušenia platobnej disciplíny objednávateľom

1. Poskytovateľ poskytuje svoje služby odplatne.
2. Výška odplaty poskytovateľa je uvedená v jeho cenníku.
3. Odplata uvedená v cenníku zahŕňa všetky náklady poskytovateľa, ktoré sú spojené s poskytovaním tej – ktorej služby.
4. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť cenník, je však povinný aspoň 10 dní pred predpokladanou dobou účinnosti nového cenníka zaslať nový cenník na vedomie objednávateľovi na jeho emailovú adresu uvedenú v čl. V. ods. 2) písm. e) týchto VOP.
5. Odplata poskytovateľa sa účtuje vždy podľa cenníka účinného v čase poskytnutia služby.
6. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi registračné poplatky za registráciu svojej domény správcovi najvyššej domény. Zaplatením registračného poplatku za registráciu zvolenej domény nevzniká nárok na úspešnú registráciu domény. V prípade, že sa nepodarí doménu úspešne zaregistrovať, objednávateľ má právo požiadať o inú doménu alebo o vrátenie poplatku v plnej výške zníženej o reálne náklady poskytovateľa na registráciu domény.
7. Poskytovateľ má právo voči objednávateľovi na preddavok z odplaty, a to až do výšky 50% predpokladanej odplaty poskytovateľa, pritom sa vychádza z objednávateľom objednaného rozsahu služieb. Poskytovateľ si uplatňuje svoje právo na preddavok z odplaty formou preddavkovej faktúry. Pokiaľ preddavková faktúra nebude uhradená v lehote jej splatnosti, poskytovateľ nie je viazaný svojou cenovou ponukou a nie je povinný poskytnúť objednávateľovi žiadnu službu. Lehota splatnosti preddavkovej faktúry je najmenej 10 dní.
8. Poskytovateľ má právo neposkytnúť službu takému objednávateľovi, ktorý má voči poskytovateľovi akýkoľvek neuhradený splatný záväzok. Neposkytnutie služby v tomto prípade nie je porušením povinností a záväzku poskytovateľa.
9. Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak nie je dohodnuté alebo v cenníku uvedené inak.
10. Odplata poskytovateľa a v prípade uplatnenia práva poskytovateľa na preddavok, zvyšok odplaty poskytovateľa sú splatné na základe faktúry poskytovateľa, doručenej objednávateľovi, pričom faktúra musí mať náležitosti podľa zákona o účtovníctve a podľa zákona o DPH. Faktúra je splatná v lehote jej splatnosti, ktorá je vyznačená na faktúre. Stanovuje sa minimálna splatnosť faktúry na 10 dní.
11. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou odplaty poskytovateľovi, tento má nárok voči objednávateľovi na úrok z omeškania v zákonnej výške a na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. Tým nie je dotknuté právo poskytovateľa do zmluvy zakomponovať aj jeho právo voči objednávateľovi na zmluvnú pokutu v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr poskytovateľa.
12. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou odplaty poskytovateľovi tento je oprávnený na svojom webovom sídle www.designet.sk v zozname dlžníkov zverejniť meno, priezvisko, adresu pobytu/miesta podnikania, obchodné meno, sídlo, IČO objednávateľa, na čo objednávateľ uzavretím zmluvy udeľuje poskytovateľovi súhlas.
13. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou odplaty poskytovateľovi tento je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej s objednávateľom ako aj od všetkých zmlúv, ktoré má s objednávateľom. V tomto prípade dňom odstúpenia je poskytovateľ oprávnený neposkytovať objednávateľovi v omeškaní žiadne služby. Poskytovateľ má právo v prípade neuhradenia poplatku za predĺženie registrácie domény v lehote do 14 dní po dátume expirácie domény zrušiť poskytovanie webhostingových služieb, ktoré boli k tejto doméne zriadené, bez nároku objednávateľa na vrátenie alikvotnej čiastky za požadované webhostingové služby.

VIII.
Storno poplatky

1. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, ak predmetom záväzku poskytovateľa je jeho činnosť podľa čl. VI. ods. 2) písm. a) a písm. b) týchto VOP:
a) po začatí prác na diele, má poskytovateľ nárok na úhradu už vykonaných prác – max. na úhradu 75% odplaty,
b) po dátume odovzdania diela, má poskytovateľ nárok na úhradu plnej výšky odplaty.

IX.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ výslovne vyhlasuje, že softvérové aplikácie umiestnené na jeho virtuálnom serveri sú v jeho vlastníctve alebo v jeho oprávnenej držbe, sú právne čisté a nepoškodzujú práva ďalších osôb.
2. V súvislosti s poskytovaním služieb je poskytovateľ povinný dohliadať na funkčnosť servera. Poskytovateľ je povinný pravidelne aktualizovať programové vybavenie servera, a to z hľadiska funkčnosti aj bezpečnosti servera a vykonávať opatrenia na zníženie alebo úplné odstránenie možných výpadkov v poskytovaní služby.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať kroky na eliminovanie výpadkov v poskytovaných službách.
4. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch, najmä pri plánovaných údržbách, technických kontrolách, revíziách, opravách na technických zariadenia, prostredníctvom ktorých sa služba poskytuje alebo z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby, avšak iba na nevyhnutnú dobu.
5. Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu – pokiaľ možno 24 hodín vopred – prípadné plánované obmedzenia, prerušenia alebo zmeny v poskytovaní služby alebo plánované opatrenia v sieti Internet a na zariadeniach poskytovateľa alebo tretej osoby, ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie služby.
6. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať plánované odstávky poskytovaných služieb s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardvéru, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia serveru.
7. Poskytovateľ má právo kedykoľvek zmeniť aktuálnu ponuku poskytovaných služieb vrát. odplaty alebo parametrov poskytovaných služieb. Účinnosť zmeny cenníka je upravená v čl. VII. ods. 4) týchto VOP. Účinnosť zmeny v ponúkaných službách vrát. ich parametrov nastáva 10 dní po oznámení týchto zmien objednávateľovi. Pokiaľ objednávateľ s týmito zmenami nesúhlasí, má právo odstúpiť od zmluvy; objednávateľ môže toto právo využiť najneskôr do 10 dní od oznámenia zmien v poskytovaných službách poskytovateľom. Vykonaním úhrady odplaty v zmenenom rozsahu za poskytované služby vyjadruje objednávateľ svoj súhlas s poskytovaním služieb podľa aktuálne platnej ponuky pre danú službu.
8. Objednávateľ nesmie zriadiť a prevádzkovať webstránky s neprijateľným obsahom. Poskytovateľ má právo okamžite a bez predošlého upozornenia pozastaviť poskytovanie služby pre objednávateľa, ktorý sa pokúsi prevádzkovať webstránku s neprijateľným obsahom alebo u ktorého je podozrenie na prevádzkovanie webstránky s neprijateľným obsahom. V takomto prípade poskytovateľ nie je povinný vrátiť objednávateľovi už zaplatenú odplatu za objednané služby.
9. V prípade zmluvy upravenej v čl. VI. ods. 2) písm. c) týchto VOP poskytovateľ umožní objednávateľovi zriadenie a prevádzkovanie webstránok a schránok elektronickej pošty v rámci prenájmu strojového času; poskytovateľ poskytne objednávateľovi strojový čas s technickými parametrami verejne dostupnými na web stránke poskytovateľa alebo dojednanými v zmluve.
10. V prípade zmluvy upravenej v čl. VI. ods. 2) písm. a) týchto VOP poskytovateľ zabezpečí pre objednávateľa registráciu domény druhej úrovne na základe platných pravidiel registrácie domén druhej úrovne. Pritom nezodpovedá za budúce zmeny týchto pravidiel alebo iné konanie správcu domény. Predpokladom pre úspešnú registráciu domény je nedostatok prekážok pre jej registráciu, najmä absencia práv tretích osôb k zvolenej doméne. O výsledku registračného procesu je objednávateľ informovaný poskytovateľom až po jeho ukončení. V prípade úspešnej registrácie objednávateľ sa stáva vlastníkom domény. Poskytovateľ sa stáva technickým správcom DNS záznamu pre doménové meno. Registrácia domény prebieha podľa poradia, v ktorom boli poskytovateľom prijaté príslušné objednávky od objednávateľa. Registrácia domény sa uskutočňuje spravidla na dobu jedného roka. Objednávateľ berie na vedomie, že zaplatením registračného poplatku za registráciu zvolenej domény nevzniká nárok na úspešnú registráciu domény. Registrácia začína až do 24 hodín po pripísaní úhrady poplatku za registráciu na účet poskytovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že možnosť registrácie ním objednanej domény je závislá aj od včasného vykonania dohodnutej platby, doručenia potrebných dokumentov a poskytnutia údajov. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku registrácie domény iba skôr, ako je doména zaregistrovaná. Po zaregistrovaní domény nie je možné zrušiť objednávku, ani vrátiť poplatok za registráciu domény. V prípade, že sa nepodarí doménu úspešne zaregistrovať, objednávateľ má právo požiadať o inú doménu alebo o vrátenie poplatku v plnej výške zníženej o reálne náklady poskytovateľa na registráciu domény. V prípade, ak objednávateľ zvolí možnosť vrátenia poplatku v plnej výške zníženej o reálne náklady poskytovateľa na registráciu domény, týmto dňom poskytovateľ odstupuje od tejto zmluvy.
11. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť zálohovanie obsahu webstránky v textovej forme spätne po dobu 21 dní.
12. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah webstránok, ktoré tvoria fotografie a texty dodané objednávateľom. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť zriadiť a/alebo poskytovať službu len v prípade, ak ide o tvorbu a prevádzkovanie webstránky s neprijateľným obsahom.
13. Poskytovateľ je oprávnený na všetkých ním vytvorených webstránkach zobrazovať svoje logo a odkazy podľa aktuálne platných štandardov.
14. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude úmyselne zneužívať systém alebo inak preťažovať server.
15. Objednávateľ dodá pri vytváraní novej webstránky poskytovateľovi v elektronickej forme zodpovedajúcej vopred dohodnutej kvalite obsah jeho webstránky, fotografie, text, prípadne iný materiál, ktorý má byť uverejnený na jeho webstránke.
16. Objednávateľ je povinný platiť faktúry poskytovateľa v dohodnutom termíne.
17. Objednávateľ je povinný vecne zodpovedať otázky poskytovateľa, a to operatívne, najneskôr do 3 dní.
18. V prípade zmluvy upravenej v čl. VI. ods. 2) písm. a) a písm. b) týchto VOP vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele prejde na objednávateľa riadnym a včasným zaplatením odplaty poskytovateľa na základe jeho faktúry.
19. V prípade zmluvy upravenej v čl. VI. ods. 2) písm. a) a písm. b) týchto VOP prevzatie diela sa uskutočňuje skúšobnou prezentáciou diela u poskytovateľa, na ktorú pozve poskytovateľ objednávateľa aspoň 5 dní vopred. Tým nie sú dotknuté ustanovenia zmlúv uzavretých v konkrétnom prípade, ktoré priznávajú objednávateľovi právo na periodickú kontrolu stavu plnenia záväzku poskytovateľa a právo na operatívne odstránenie prípadných nedostatkov.
20. Objednávateľ najmä je povinný:
a) nešíriť informácie, ktoré by mohli poškodiť poskytovateľa, jeho dobré meno, alebo ďalšiu osobu a nepoužívať a nešíriť akékoľvek nástroje, alebo prostriedky, ohrozujúce bezpečnosť siete Internet a dátovej siete poskytovateľa, alebo umožňujúce ich narušovanie
b) zabezpečiť obsah svojich stránok a kód aplikácií tak, aby ho nebolo možné zneužívať
c) rešpektovať autorské a iné práva ďalších osôb, najmä práva duševného vlastníctva, ako napríklad práva k obchodnej firme, autorské práva k software, k filmovým, hudobným a fotografickým dielam alebo práva k ochranným známkam
d) oznámiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu zmenu všetkých dôležitých údajov o svojej osobe, najmä však zmenu adresy sídla, miesta podnikania alebo bydliska, zmenu štatutárneho zástupcu, bankového účtu, z ktorého sú uskutočňované platby, rozhodnutie o jeho zrušení, jeho splynutie s inou spoločnosťou, vstup do likvidácie, úpadok, začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania alebo ukončenia podnikania a pod.
e) nerozposielať prostredníctvom poskytovaných služieb informačnej spoločnosti žiadnu nevyžiadanú poštu – tzv. spam alebo sprostredkovať rozposielanie nevyžiadanej pošty ďalšej osobe
f) poskytnúť poskytovateľovi nevyhnutnú administratívnu a technickú súčinnosť potrebnú k riadnemu a včasnému plneniu záväzkov poskytovateľa.

X.
Vady poskytovaných služieb. Nároky z vád poskytovaných služieb

1. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu vrátane ušlého zisku, ktorá môže objednávateľovi vzniknúť používaním webstránok objednávateľa, nedoručením alebo neodoslaním emailu, dočasným jednostranným prerušením prevádzky webstránok a emailových schránok objednávateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknuté prerušením poskytovania služieb objednávateľovi alebo tretím osobám. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, spôsobenú objednávateľovi treťou osobou, ktorá násilne alebo využitím chýb v objednávateľových aplikáciách alebo nastaveniach prenikla na webstránku objednávateľa a spôsobila škodu alebo skopírovala, pozmenila alebo vymazala uložené dáta objednávateľa. Poskytovateľ takisto nezodpovedá za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá bez zavinenia poskytovateľa získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo ani v prípade, ak toto konanie nezakladá trestný čin podľa Trestného zákona.
2. V prípade, že vinou poskytovateľa nebude počas dňa zabezpečená dostupnosť služieb na minimálne 99.9%, má objednávateľ nárok žiadať za každý takýto deň 1 deň prevádzky zadarmo. Do nedostupnosti zmluvne dohodnutých služieb sa nezahŕňajú výpadky spôsobené nedostupnosťou spojenia medzi objednávateľom a serverom poskytovateľa, krátke nedostupnosti spôsobené reštartom služieb a nutnou technickou údržbou, nedostupnosť spôsobená treťou stranou a výpadkom napájania alebo konektivity u tretieho poskytovateľa pripojenia, ktorý zabezpečuje pripojenie pre poskytovateľa služieb.
3. Poskytovateľ je povinný vrátiť objednávateľovi alikvotnú časť odplaty za webhostingovú službu, ak nemôže zabezpečiť službu v dĺžke, kvalite a parametroch daných objednávkou objednávateľa a obsahom zmluvy. Alikvotná časť odplaty sa určí ako suma odplaty za webhostingovú službu, zaplatenej vopred na celé obdobie, pripadajúca na jeden mesiac nemožnosti čerpania webhostingovej služby objednávateľom z dôvodov na strane poskytovateľa, vynásobená počtom mesiacov, kedy z týchto dôvodov webhostingová služba nemohla byť čerpaná objednávateľom.
4. Pomoc a podpora poskytovaná poskytovateľom objednávateľovi na základe jeho žiadosti o pomoc prostredníctvom telefonátu, chatu alebo iným on-line spôsobom nie je reklamáciou.
5. Predmetom služieb poskytovateľa nie je kontrola obsahu webstránok objednávateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah webstránok, sprístupnený a uverejnený na základe poskytnutia služieb poskytovateľa podľa týchto VOP objednávateľom.
6. Poskytovateľ zodpovedá za vady diela, ktoré
• má dielo v čase prechodu nebezpečenstva škody na ňom na objednávateľa
• má dielo v dôsledku porušenia povinností poskytovateľa
• sa vyskytnú v záručnej dobe.
7. Poskytovateľ poskytuje na dielo záručnú dobu 12 mesiacov, ktorá začína plynúť odovzdaním diela.
8. Pre prípad vady počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a poskytovateľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. Poskytovateľ je povinný odstrániť vady ihneď podľa povahy vady po písomnej (emailovej) reklamácii.

XI.
Ochrana osobných údajov fyzických osôb

1. Poskytovateľ týmto oznamuje objednávateľovi, ktorý je fyzickou osobou (spotrebiteľ alebo fyzická osoba – podnikateľ), že poskytovateľ je prevádzkovateľom informačného systému pod jeho názvom „Účtovníctvo“ a pod názvom „Klienti“, čím sa poskytovateľ stáva prevádzkovateľom informačného systému.
2. Poskytovateľ súčasne oznamuje objednávateľovi, že spracovaním osobných údajov objednávateľa z dôvodu vedenia účtovníctva externým podnikateľom poveril sprostredkovateľa, ktorým je EPOS E s.r.o., Športová 1260/51, 92901 Dunajská Streda, IČO:34135138, IČDPH: SK2020368625, DIČ:2020368625. Účelom poverenia sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov objednávateľa je vedenie účtovníctva poskytovateľa. Sprostredkovateľovi budú poskytnuté osobné údaje objednávateľa ako meno, priezvisko, dátum narodenia, IČO, adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, telefónne číslo, emailová adresa, číslo dokladu totožnosti.
3. Poskytovateľ súčasne poukazuje na práva objednávateľa podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä však na tieto práva objednávateľa ako dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.

Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu
d) spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona1 vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
4. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ informačného systému týmto podľa § 28 ods. 2) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov oznamuje objednávateľovi obmedzenie jeho práv podľa § 28 ods. 1) písm. e) a písm. f) uvedeného zákona o ochrane osobných údajov, tj. práva na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, a práva na likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, nakoľko z osobitných predpisov upravujúcich oblasť účtovníctva ako aj záručnú dobu a reklamačné konanie vyplýva osobitná lehota na oprávnené spracovanie osobných údajov objednávateľa, ktorá je dlhšia ako lehota, na ktorú bol súhlas na spracovanie osobných údajov objednávateľa udelený.
5. Objednávateľ ako dotknutá osoba uzavretím príslušnej zmluvy udeľuje poskytovateľovi ako prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na účel:
a) splnenia zmluvného záväzku obidvoch zmluvných strán, vrát. uplatnenia ich zákonných práv (napr. zaplatenie dohodnutej odplaty, uplatnenie zodpovednosti za vady a pod)
b) vedenia agendy účtovníctva poskytovateľa.
6. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi tieto osobné údaje:
a) meno, priezvisko, titul
b) dátum narodenia
c) adresa trvalého pobytu/adresa miesta podnikania
d) IČO
e) telefónne číslo/emailová adresa
f) číslo dokladu totožnosti.
7. S výhradou upozornenia na obmedzenie práv objednávateľa podľa § 28 ods. 2) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov objednávateľ udeľuje súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v informačných systémoch poskytovateľa na čas splnenia zmluvného záväzku obidvoch zmluvných strán.
8. Objednávateľ výslovne udeľuje súhlas na kopírovanie, skenovanie a iné zaznamenávanie svojich osobných údajov na nosič informácií.
9. Objednávateľ berie na vedomie, že akceptáciou cenovej ponuky poskytovateľa, písomným potvrdením prevzatia faktúry poskytovateľa alebo vzájomnou výmenou obchodných informácií iným preukázateľným spôsobom súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v informačných systémoch poskytovateľa.
10. Poskytovateľ sa zaväzuje využívať údaje poskytnuté objednávateľom na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou službou a nevyužívať a neposkytovať tieto údaje mimo rozsah nutný na sprevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu.
11. Objednávateľ súhlasí so spracovaním údajov v objednávke a ich použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou službou.
12. Objednávateľ prehlasuje, že všetky údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené ich nepresnosťou alebo neaktuálnosťou.

XII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ vyhlasuje, že tieto VOP mu boli predložené, s ich obsahom mal možnosť sa oboznámiť a neprednáša žiadne výhrady k ich obsahu. Objednávateľ vyhlasuje, že obsah týchto VOP je mu jasný, určitý a zrozumiteľný.
2. Objednávateľ vyhlasuje, že mu bol predložený platný a účinný cenník poskytovateľa a mal možnosť sa oboznámiť s cenníkom poskytovateľa.
3. Tieto VOP strácajú účinnosť vstupom nových VOP do účinnosti.
4. Poskytovateľ má právo jednostranne zmeniť tieto VOP. Zmena VOP musí byť objednávateľovi oznámená písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Za riadne oznámenie zmeny VOP sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste na webovom sídle poskytovateľa a súčasné zaslanie oznámenia o tejto zmene do emailovej schránky objednávateľa, uvedenej v objednávke. Zmena VOP sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia objednávateľovi. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene VOP na poslednú známu emailovú adresu objednávateľa. V prípade, že objednávateľ nesúhlasí so zmenou VOP, má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VOP. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytovateľovi.
5. Akékoľvek zmeny, alebo doplnenia uzavretej zmluvy alebo akceptovanej objednávky môžu byť vykonané novou objednávkou.
6. Všetky zmluvy, ako aj iné dohody, ktorých predmetom je poskytovanie služieb zo strany poskytovateľa, a ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou týchto VOP a spravovali sa doterajšími podmienkami, sa od dátumu platnosti a účinnosti týchto VOP riadia týmito VOP a považujú sa za zmluvu podľa týchto VOP.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia prebieha výlučne formou elektronickej komunikácie, a to prednostne formou správ elektronickej pošty. Za týmto účelom objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za funkčnosť svojej schránky elektronickej pošty uvedenej v objednávke (čl. V. ods. 2/ písm. e/ týchto VOP). Elektronická pošta sa bude odosielať so službou vyžiadania potvrdenia o prečítaní zaslanej správy. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky.
8. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 31.3.2014